Like ons op Facebook
Minister erken daar is fout
Angie Motshekga, minister van basiese onderwys, erken daar is kommerwekkende gebreke in die land se onderwysstelsel wat betref basiese geletterdheid en syfervaardigheid.

Dit is hoekom sy in 2011 die jaarlikse nasionale assesseringstoetse (ANAs) vir laer- en horskoolleerlinge ingestel het. Die toetse, wat vanjaar vir die derde keer afgel is, help haar departement om vas te stel waar hulle moet ingryp, s sy.

Leerlinge in gr. 1 tot gr. 6 en gr. 9 het die afgelope week die toetse afgel.

As mens siek is, gaan jy dokter toe. Hy gee vir jou n diagnose van wat fout is en gee dan vir jou n voorskrif...

Die ANAs moet in dieselfde lig gesien word. Dit help ons om sistematies en wetenskaplik probleme uit te wys en te bepaal watter skole, onderwysers en leerlinge het ondersteuning nodig.

Die uitslae van 2011 en 2012 dui op kommerwekkende agterstande wat betref leerlinge se akademiese vaardighede. In 2011 was die gemiddelde punt vir geletterdheid 35% en vir syfervaardigheid n skokkende 28%. Die gemiddelde wiskundepunt vir gr. 9s was 13% in 2012.

Ons kan nie ons koppe in die sand druk en maak asof niks verkeerd is nie.

Daar is ernstige probleme met geletterdheid en syfervaardigheid, s Motshekga.

Meer as 7 miljoen leerlinge het vanjaar se ANAs geskryf.

Die toetse word deur die departement opgestel en onafhanklike agente modereer die ANAs om seker te maak dit is op peil.

Die uitslae sal na verwagting in Desember bekend gemaak word.

Toets jouself, liewe leser!

Leerlinge landwyd het die afgelope week die departement van basiese onderwys se jaarlikse nasionale assesseringstoetse (ANAs) afgel. Hoe sou j gevaar het? Hier is n paar vrae uit die departement se voorbereidingsvraestelle. Die antwoorde is onderaan.

Geletterdheid
(Afrikaans huistaal)

Gr. 1
Onderstreep die hoofletter en die punt in die sin.
Die seuns en dogters hou daarvan om te speel.

Gr. 2
n Voornaamwoord is in die plek van n naamwoord.
Onderstreep die voornaamwoord in die sin.
Johan hou daarvan om op sy fiets te ry.

Gr. 3
n Voegwoord voeg twee of meer sinne saam.
Onderstreep een voegwoord in elke sin.
a. Die apie doen toertjies en die leeu slaap.
b. n Haas eet wortels, maar n leeu eet vleis.

Gr. 4
Wat is die regte antwoord om die onderstaande sin korrek te voltooi?
Sprinkaan was baie honger, ...hy geen kos gehad het nie.

A omdat
B alhoewel
C tog
D want

Gr. 5
Onderstreep die korrekte spelling van die woord tussen hakies.
Dr. Smith het baie (patinte/pasinte) in haar spreekkamer.

Gr. 6
Is die volgende stellings WAAR of ONWAAR?

n Teenoorgestelde woord (antoniem) vir baklei is geveg.
n Woord met dieselfde betekenis (sinoniem) vir gebrand is geskroei.

Gr. 9
Onderstreep die letter van die korrekte antwoord.
Benoem die volgende onderstreepte leesteken:
... die betrokke man skuld hulle glo n klomp geld ...

A Ellips
B Kommapunt
C Afkappingsteken
D Aanhalingsteken

Wiskunde

Gr. 1
Rangskik die volgende getalle van die kleinste tot die grootste.
15 12 13 7 9

Gr. 2
Skryf die getalsimbool vir eenhonderd-nege-en-sestig neer.

Gr. 3
642 afgerond tot die naaste 10 is ...
A 700
B 655
C 640
D 600

Gr. 4
Watter getal is nie n veelvoud van 9 nie?
A 27
B 56
C 72
D 36

Gr. 5
Voltooi die volgende getalpatroon:
96; 82; 68; 54; ______ .

Gr. 6
Al die artikels in n winkel is 25% afgemerk. Wat het Thilani vir n hemp betaal wat R200 gemerk was voor afslag?

Gr. 9
Vereenvoudig:
(2x) + 3x

ANTWOORDE

Geletterdheid
Gr. 1 Die seuns en dogters hou daarvan om te speel.
Gr. 2 Johan hou daarvan om op sy fiets te ry.
Gr. 3 Die apie doen toertjies en die leeu slaap; n Haas eet wortels, maar n leeu eet vleis.
Gr. 4 A omdat
Gr. 5 pasinte
Gr. 6 onwaar; waar
Gr. 9 A ellips

Wiskunde
Gr. 1 7, 9, 12, 13, 15
Gr. 2 169
Gr. 3 C 640
Gr. 4 B 56
Gr. 5 40
Gr. 6 R150
Gr. 9 (2x) + 3x
= 4x + 3 x
= 7x

http://www.rapport.co.za/Suid-Afrika/Nuus/Minister-erken-daar-is-fout-20130914